ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitles 1. märtsil 2018 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“.

Konventsiooni üldine eesmärk on kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi. On oluline tagada, et riik ja teised osapooled astuksid vajalikke samme

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport
Eesti Puuetega Inimeste Koja ÜRO variraport

puuetega inimeste õiguste edendamiseks ja toimetuleku parandamiseks. Ühtlasi tegutsetaks teadlikkuse suurendamise ja toetuste, teenuste ning muu abi kättesaadavuse heaks. Konventsioon koosneb preambulist ja 50 artiklist. Konventsiooni juurde kuulub ka fakultatiivprotokoll, millega liitumine annab puuetega inimestele võimaluse pöörduda rahvusvahelise puuetega inimeste õiguste komitee poole, kui neile tundub, et riik ei täida konventsioonis sätestatud nõudeid.

2017. aasta 1. septembri seisuga on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerinud 175 riiki. Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kirjutas konventsioonile alla 25. septembril 2007. aastal. Eesti ratifitseeris konventsiooni ja ühines selle juurde kuuluva fakultatiivprotokolliga 30. mail 2012. aastal.

RAPORTI KOOSTAMISE Metoodika

Variraporti koostamiseks alustati konsultatsioonidega 2016. aasta märtsis. Sisuline töö koos puuetega inimeste organisatsioonide eestvedajate fookusgrupi intervjuude läbiviimise, ekspertarvamuste kogumise, olemasolevate allikate ja dokumentide (sh varasemad uuringud, statistilised andmed, arengukavad) analüüsi ja puuetega inimeste organisatsioonide veebipõhise küsitlusega leidis aset 2016. aasta aprillist kuni 2017. aasta novembrini.

Raporti koostamiseks tehti ühistööd mitmete valitsusväliste organisatsioonidega. Projektis osales Eesti Puuetega Inimeste Koja 48 liikmesorganisatsiooni, Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Patsientide Liit ja SA Eesti Agrenska Fond. Aruande koostamisel toimusid konsultatsioonid valdkondlike ekspertidega. Muuhulgas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta, puuetega inimeste valdkonna rahvusvaheline ekspert Janina Arsenjeva. Samuti Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar ning rehabilitatsiooni valdkonna ekspert Karin Hanga.

Allikas: Eesti Puuetega Inimeste Koda