Sotsiaalkindlustusametis on välja töötatud sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis

Sotisaalkindlustusameti uus kvaliteedijuhis

Välja töötanud sotsiaalteenustele mõeldud üldine Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedijuhis, mis on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

2013. aastal läbiviidud laiaulatuslik sotsiaalvaldkonna analüüs tõi välja vajaduse kirjeldada sotsiaalteenuste kvaliteedi ühtseid põhimõtteid. Ühtne arusaam kvaliteedist on aluseks teenuste arendamisel ja -pakkumisel, nii poliitika kujundajatele, valdkonna arendajatele, rahastajatele, teenuseosutajatele kui ka teenuse kasutajatele. Kvaliteedijuhises on kirjeldatud kõigile sotsiaalteenustele laienevaid kvaliteedipõhimõtteid, kriteeriume ja võimalikke kriteeriumite täitmise näitajaid (ja kontrollmehhanisme). Kõige olulisemad kvaliteedipõhimõtted sotsiaalteenuste korraldamisel ja pakkumisel on:

 • isikukesksus;
 • teenuse võimestav iseloom;
 • tulemustele orienteeritus;
 • vajaduspõhine lähenemine;
 • terviklik lähenemine;
 • isiku õiguste kaitse;
 • kaasamine;
 • töötaja pädevus ja eetika;
 • organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine.

Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedijuhis hõlmab endas järgmisi punkte:

 • Teenused vastavad teenuse kasutaja individuaalsetele ja tegelikele vajadustele. Teenused on inimesele kättesaadavad, juurdepääsetavad ning taskukohased.
 • Suurendatakse või säilitatakse inimese iseseisvust oma elu korraldamisel.
 • Teenused on hinnatavad ja tulemuslikud ning suunatud inimese olukorra parendamiseks.
 • Teenuse planeerimisel ja osutamisel lähtutakse inimese ja sihtrühma vajadustest.
 • Teenused katavad inimese tervikvajadusi. Vajadusel tagatakse teenuste jätkuvus ja sujuv üleminek ühelt teenuselt teisele.
 • Tagatud on inimese seadusest tulenevad õigused ning õigus saada infot pakutavate teenuste kohta.
 • Inimest ja teisi huvigruppe kaastakse teenuse planeerimisse, arendamisse ja tulemuslikkuse hindamisse. Teenuse paremaks osutamiseks tehakse koostööd nii inimese, teiste teenuseosutajate kui ka seotud huvigruppidega.
 • Teenuseid osutavad pädevad töötajad, kelle tööalasesse arengusse teenuseosutaja järjepidevalt panustab. Teenuseosutaja kirjeldab eetikanorme, millest töötajad teenuse osutamisel lähtuvad.
 • Organisatsioon planeerib oma tegevusi, hindab ja analüüsib tegevuste tulemusi ning parendab oma tegevust. Kokkulepitud on töötajate vastutused, kohustused ja rollid. Teenuseosutaja tagab töötajatele sobivad töötingimused.

Täieliku sotsiaalkindlustusameti kvaliteedijuhisega saab tutvuda SIIT.

Tulemas on ka üldisele kvaliteedijuhisele põhinevad teenusepõhised kvaliteedijuhised (rehabilitatsiooniteenuse, erihoolekandeteenuse, asendushoolduse, üldhoolduse ja KOV teenuste kvaliteedijuhised).

Loe meie teisi uudiseid SIIT.