Sotsiaalkaitseministri määrus nr 66 muudatused alates 01.08.2018

01.08.2018 jõustub Sotsiaalkaitseministri määrus nr 66 “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ muudatus.

01.08.2018 kehtima hakkava määrusega saate tutvuda SIIT

Määruse muudatuse jõustumisega tuleb kindlasti muutusi võrreldes senise tööpraktikaga, siinkohal toon välja mõned olulised punktid, millele soovin Teie tähelepanu pöörata.

 

PEAMISED MUUDATUSED:

 

TEENUSTE HINNAD

Muutub määrusega kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri, uued hinnad on toodud määruse Lisa 1-s. Töötukassa teenuste hinnakirja see ei puuduta, sest Töötukassa teenused on iga asutus ise kehtestanud ja muudab ise.

 

PERETEENUSED

Teenuste loetelus ei ole enam pereteenuseid. Kindlasti ei tohiks ära jätta tööd peredega, mis näiteks lastele teenust osutades on väga olulised. Perega tööd tehes tuleb teenus kajastada teiste teenuste all.
Muudatus kehtib ka tööalase rehabilitatsiooni teenuse kohta, mis tähendab seda, et alates 01.08.2018 koostatavates Töötukassa tegevuskavades ei saa enam kasutada pereteenust. Tegevuskavad, mis on koostatud enne 01.08.2018, jäävad kehtima, st neid ei pea muutma ning nendega seotud osavõtulehtedel/arvetel võib endiselt märkida pereteenust.

 

1002 JA 1003 TEENUSEID ENAM ERALDI HINNAKIRJAS EI KAJASTU

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusena kehtinud teenuseid kood 1002  “Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö” ning  kood 1003 “Rehabilitatsiooni tulemuste hindamine” enam teenuste loetelus ei kajastu ning neid teenuseid ei saa enam kasutada.
Teenused kood 1002 ja 1003 hakkavad edaspidi sisalduma teistes teenustes.

 

REHABILITATSIOONIPLAANI MAKSUMUS

Rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise teenuse (kood 1001) hind on alates 01.08.2018 kuni 264,10 eurot kalendriaastas.
Muudatus tuleneb teenuse viimisest uutele alustele – ühte tundi on arvestatud kolme spetsialisti töö vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele. Meeskonnapõhise tunnihinna 52,82 eurot kasutamisel on maksimaalseks ajakuluks arvestatud 5 tundi, seega on plaani koostamise limiit 264,10 eurot kalendriaastas. Meeskond peab koosnema vähemalt kolmest spetsialistist vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele, rohkemate spetsialistide kaasamine on võimalik, kuid meeskonnapõhine tunnihind sellest ei muutu.

 

AASTASE PIIRMÄÄRA MUUDATUS REHABILITATSIOONIPLAANI KOOSTAMISE KORRAL

Muutus aastases teenuse piirmääras toimub ainult sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 3–7 nimetatud  isikute puhul, kus 483 eurose aastase piirmäärale lisandub rehabilitatsiooniplaani koostamise raha.
Kui isikule koostatakse lisaks teenustele ka rehabilitatsiooniplaan (teenuse kood 1001), siis see ei lähe enam maha 483 eurost, vaid lisandub sellele ja aastane piirmäär võib isikul sel juhul olla kuni 747,10 eurot kalendriaastas.
Isikule, kellele osutatakse teenusel SKA tegevuskava alusel või varasemalt koostatud rehabilitatsiooniplaaniga, jääb aastaseks piirmääraks endiselt 483 eurot kalendriaastas.

Muudatus et puuduta laste ja psüühikahäriega isikute sihtgruppi.

 

AASTASE PIIRMÄÄRA MUUDATUS FÜSIOTERAPEUDI TEENUSE KORRAL

Teine aastase piirmäära muudatus puudutab limiteeritud füsioterapeudi teenust, mis mõnevõrra tõuseb tulenevalt teenuse hinna muutumisest. Muudatus puudutab kõiki sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sihtgruppe.
Aastane piirmäär on toodud määruse Lisa 1-s.

 

REHABILITATSIONIPROGRAMMIDE HINDAMISKRITEERIUMID

Muutuvad rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskriteeriumid. 2015. aastal vastu võetud kriteeriumite alusel on sageli väga keeruline jätta kinnitamata programme, mis ei vasta
hoolekandeteenuse eesmärkidele või millel ei ole potentsiaali saavutada lubatud eesmärke.
Uutes hindamiskriteeriumites on selgesõnaliselt välja toodud, et teenuseid tuleb osutada kliendi tavakeskkonnas ning eemaldatud on sisult dubleerivad
kriteeriumid.
Senise 16 kriteeriumi asemel on kehtestatud 13 uut kriteeriumit. Kriteeriumid jagunevad sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud põhikriteeriumite alla erinevalt varasemast, kus iga
põhikriteeriumit toetas neli alakriteeriumit, ebavõrdselt. Endiselt peavad kõik programmid vastama siiski seaduses välja toodud põhikriteeriumitele.

Muudatus kehtib nii sotsiaalse kui tööalase rehabilitatsiooni programmide hindaiskriteeriumite kohta kuna programmide kinnitamise komisjon ja alused komisjoni tööks on samad.

 

MÄÄRUSE MUUDATUS MÕJUTAB KA KLIENTI
  • Muutub rehabilitatsiooniplaani koostamise maksumus, uus maksumus kalendriaastas on kuni 264,10 eurot.
  • Positiivsena saab välja tuua, et juhul, kui isikule (sihtgrupp 2, ehk klient kelle teenuse piirmäär kalendriaastas on 483 eurot) koostatakse rehabilitatsiooniplaan, siis rahastatakse see aastasele piirmäärale lisaks, mis omakorda võimaldab kliendil saada teenuseid suuremas mahus (kuni 747,10 eurot kalendriaastas), s.h võrdväärses mahus näiteks SKA tegevuskavaga klientidega.
  • Seoses füsioterapeudi teenuse hinna muutusega on tõstetud ka füsioterapeudi teenuse aastast piirmäära,  piirmäära tõus on seotud hinnatõusuga. Teenuse tundide mõistes see kliendile muuatust kaasa ei too.
  • Hindade tõus olukorras, kus enamus sihtgruppide aastaseid piirmäärasid ei ole tõstetud, loob klientidele olukorra, kus klient saab teenust vähemal määral võrreldes senisega, mistõttu on soovitav kliente määruse muudatusest teavitada.

 

Kokkuvõtte koostatud Sotsiaalkaitseministri määruse nr 66 ja määruse seletuskirja alusel.

 

Autor: Margery Roosimaa, Midro OÜ juhatuse liige, konsultant, andmekaitsespetsialist