Erivajadusega inimesed saavad riigi toel kodu kohandada

Alates 2018 aasta märtsikuust saavad erivajadustega inimesed elukohajärgsete omavalitsuste kaudu taotleda toetust, et oma kodu kohandada. Elukohajärgsed omavalitsused abistavad inimesi ka kohanduste elluviimisel. Kohandamised kompenseeritakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist, projekti periood kestab kuni 2023 aastani.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale.

Abikõlblikud on järgmised määruse §-s 8 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud:

1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
8) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

Rahastuse täpsemad tingimused on leitavad siit

Allikas ja lisainfo: Sotsiaalministeerium